Klinický psycholog a psycholog ve zdravotnictví pracuje ve zdravotnickém zařízení (v nemocnici nebo ambulanci) po splnění kvalifikačních podmínek.

Po absolvování jednooborového studia psychologie a získání magisterského titulu (Mgr.) si psycholog může vybrat svoji specializaci. Podobně je tomu i u lékařů. Ale na rozdíl od nich, si psycholog může zvolit i specializaci mimo oblast zdravotnictví – např. poradenství, psychologii v oblasti sportu apod.

Zdravotnictví má jeden z nejlépe propracovaných systémů vzdělávání, které je garantováno ministerstvem zdravotnictví a vypracováno s odborníky, kteří již ve zdravotnictví pracují.

Nejdříve psycholog absolvuje specializační kurz „Psycholog ve zdravotnictví“. Ten ho opravňuje k tomu, aby mohl pracovat pod odborným dohledem v psychologické ambulanci nebo v nemocnici. Dále se několik let vzdělává a připravuje na složení atestace. Vzdělávací program je zakotven v příslušných vyhláškách vydaných ministerstvem zdravotnictví. Tento vzdělávací program obsahuje přesně určené znalosti a dovednosti, které musí psycholog zvládnout v rámci předatestační přípravy. Školí ho vždy jen klinický psycholog, který zajišťuje i supervize. Po splnění všech požadavků daných předatestační přípravou složí psycholog komisionální zkoušku – atestaci. Po splnění dalších náležitostí (registrace na odboru zdravotnictví příslušného krajského úřadu apod.) se stává poskytovatelem zdravotní péče. Kliničtí psychologové jsou členy profesní organizace – Asociace klinických psychologů.

Zpět na časté dotazy